ประวัติมูลนิธิ

คุณแม่วิภาดา ไทรสังวาล        

          เกิดที่ตำบลบางใหญ่  อำเภอบางม่วง  จังหวัดนนทบุรี  เกิดในครอบครัวที่ยากจน  มีพี่น้องหลายคนและต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่เล็ก  ทำให้ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนพี่น้องคนอื่น ๆ  โดยทำงานรับจ้างทุกอย่าง  เพื่อนำเงินมาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว   คุณแม่วิภาดา   ไทรสังวาล   ในวัยเด็กนั้นมีความขยัน   อดทน   เก็บหอมรอมริบ   จนสามารถซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้านเพื่อให้ครอบครัว    ได้อยู่อาศัย  อุปนิสัยส่วนตัวเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น  ห่วงใยคนรอบข้างอยู่เสมอ  จากการขยันมั่นเพียรทำให้อาชีพด้านเกษตรกรรม   และขายพวงมาลัยข้างถนน   จากการเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน   ทำให้ได้ทราบถึงปัญหาของความยากจน และการดำรงชีวิตของบุคคลที่รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ฯลฯ รวมทั้งการที่คุณแม่วิภาดามีความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นให้มีชีวิตดีขึ้น

          ด้วยความศรัทธา   ความเชื่อมั่น   ต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ว่าทำดีได้ดี   มีกินมีใช้มาจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 คุณแม่วิภาดา ไทรสังวาล ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บ้านเลขที่ 171 ซอยเจริญนคร 34 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 ด้วยเลือดและน้ำตา ทั้งที่มีอุปสรรคมากมาย และมีคนกลั่นแกล้ง แต่คุณแม่วิภาดา ก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ  

          ทั้งนี้  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  :  เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้  แจกเครื่องอุปโภคบริโภค  ข้าวสารและอาหารแห้ง  แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจ  หรือประสบปัญหาด้านสาธารณภัย จึงทำให้มีการจัดทำโรงทานแจกอาหารที่ท้องสนามหลวง , จัดทำโรงทานแจกอาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภค ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ณ จังหวัดพังงา ,  ทำโรงทานแจกอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย  ที่คลองเตยฯลฯ  โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ  ได้ดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้ประสบภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 28 ปี

          ต่อมาในปี 2565  คุณแม่วิภาดา ไทรสังวาล  ได้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิไทรสังวาล  ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565  ณ  บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมบุรี  อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีวัตถุประสงค์  :  เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน  และเพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี  แต่ด้อยโอกาส ทั้งนี้เหตุผลในการจัดตั้งมูลนิธิฯ  ขึ้นมานั้น คุณแม่วิภาดา ได้เล็งเห็นว่าสามารถที่จะช่วยเหลือสังคม  ด้านเศรษฐกิจ  ตลอดจนให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  รวมทั้งมุ่งผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก  ในปัจจุบันมูลนิธิไทรสังวาล  ได้ร่วมกับโรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ในการช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส   โดยดำเนินโครงการ  ลดภาระค่าใช้จ่าย  ในการครองชีพและการสร้างอาชีพให้กับประชาชนให้อยู่ดีกินดี  ให้การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม