คุณแม่วิภาดา ไทรสังวาล

          เกิดที่ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางม่วง จังหวัดนนทบุรี เกิดในครอบครัวที่ยากจน มีพี่น้องหลายคนและต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่เล็ก ทำให้ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนพี่น้องคนอื่น ๆ โดยทำงานรับจ้างทุกอย่างเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว
          คุณแม่วิภาดาในวัยเด็กนั้นมีความขยัน อดทน เก็บหอมรอมริบ จนสามารถซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้านเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่อาศัย อุปนิสัยส่วนตัวเป็นคนสุภาพอ่อนโยน โอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ห่วงใยคนรอบข้างอยู่เสมอ จากการขยันมั่นเพียรทำให้อาชีพด้านเกษตรกรรม และขายพวงมาลัยข้างถนน จากการเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนทำให้ได้ทราบถึงปัญหาของความยากจน การดำรงชีวิตของบุคคลที่รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายฯลฯ รวมทั้งการที่ท่านมีความ มุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นให้มีชีวิตดีขึ้น
          จึงทำให้คุณแม่วิภาดา ไทรสังวาล ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ณ บ้านเลขที่ 171 ซอยเจริญนคร 34 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ แจกเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารและอาหารแห้ง แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจ หรือปัญหาด้านสาธารณภัย เช่น แจกอาหารท้องสนามหลวง , ทำโรงทานแจกอาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภคในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสีนามิ ที่จังหวัดพังงา , ทำโรงทานแจกอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคดีภัย ที่คลองเตย ฯลฯ โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ได้ดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ประสบภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 28 ปี
          ต่อมาในปี 2565 คุณแม่วิภาดา ไทรสังวาล ได้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิไทรสังวาล ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ บ้านเลขที่ 76 หมู่ 4 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือโดยส่วนรวมแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และเพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส ทั้งนี้เหตุผลในการจัดตั้งมูลนิธิฯ ขึ้นมานั้น ท่านได้เล็งเห็นว่าสามารถที่จะช่วยเหลือสังคม ทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งมุ่งผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ในปัจจุบันมูลนิธิไทรสังวาลได้ร่วมกับ    โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส โดยดำเนินโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพและการสร้างอาชีพให้กับประชาชนให้อยู่ดีกินดี ให้การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม