ข้อมูลมูลนิธิ

มูลนิธิไทรสังวาล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามความตั้งใจของ คุณแม่วิภาดา ไทรสังวาล สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 76 หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นส่วนรวมแก่ประชาชน  ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิ พิจารณาเห็นสมควร และได้รับความเห็นชอบจาก ประธานกรรมการมูลนิธิไทรสังวาล

   เพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา

#    ทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าหรือเด็กด้อยโอกาส ที่มีความต้องการสนับสนุน โดยพิจารณาจากปัญหากระทบ
      จากภาวะเศรษฐกิจครอบครัว ความยากจน หรือมีปัญหาทางด้านสาธารณภัย

#    ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี

#    ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์

#    ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


    เป้าหมาย : สงเคราะห์ช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ

วงกลม 2 วง : เป็นการร่วมแรงร่วมใจ และร่วมมือ เพื่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกัน


ชื่อมูลนิธิ (ภาษาอังกฤษ) : SAISANGWAN FOUNDATION (เป็นชื่อเฉพาะของมูลนิธิ)

ชื่อมูลนิธิ (ภาษาไทย) : ไทรสังวาล (เป็นชื่อเฉพาะของมูลนิธิ)


ลำต้นใช้สีดำ 
เพื่อแสดงถึงความชัดเจนในเจตนารมณ์และมีเป้าหมาย ที่ชัดเจน แผ่ขยายไปทุกทิศทุกทางไม่จำกัด

ลำต้นกิ่งปลายอ่อน เรียวเล็กมีแขนงน้อยลง 

แสดงถึงความแสวงหา พร้อมช่วยเหลือในทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ ที่เกิดความ ต้องการอย่างแท้จริง

ใบไม้รูปรี มีรูปกลมด้านใน เป็นรูปลายเส้นโปร่งสีดำ

แสดงให้เห็น รูปดวงตาในใบไม้ทุกใบ เสมือน ดวงตาที่รอคอยความหวัง ความช่วยเหลือ โดยต้องการมองหาผู้ช่วยเหลืออย่างแท้จริง ด้วยจิตใจที่ โอบอ้อมอารีไม่ต้องการเรียกร้องสิ่งตอบแทนในภายหลัง